วันนี้(9 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) โดยมี นายพนม  ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  นายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโครงการ/ นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน

       ในภาคเช้าบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพระครูธรรมกิจโสภณ เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก ต.กุดจอก อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

       ในภาคบ่าย กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ โดย นางดวงปาน นครทัศน์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะ


      "...โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามประราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับ สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา สำหรับเยาวชนส่ยนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ..."

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นรูปธรรม โดยการอบรมครู นักเรียนแกนนำและผู้บริหาร เพื่อให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 1 ดาวทุกโรงเรียนและประเมินคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาวต่อไป ทั้งนี้ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว คือโรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรียนบ้านจิก


 
  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ข้อมูล : นายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโครงการ/
นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
 

ภาพกิจกรรมการอบรม
 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”