วันที่ 21 สิงหาคม 2560 (เวลา13.30 น.)นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ "การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560" (ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3" ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ผู้เข้าประชุม เป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 150 คน เพื่อรับฟังคำชี้แจง ตลอดทั้งการกำหนดกฎกติกา การแข่งขัน

โดยจัดการแข่งขันในกีฬา 8 หน่วยกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เซปัคตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกรีฑา (ปฐมวัย-ประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น) ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนวัดหงษ์ สนามโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์และสนามโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีเปิด-ปิดในวันที่ 27 สิงหาหาคม 2560 และจะทำการแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลและกรีฑา ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันกรีฑาทุกประเภทในช่วงภาคเช้าและช่วงบ่าย จะเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอล (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของครูและนักเรียน เป็นการพัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ เป็นการพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน ตลอดทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การมีทักษะและพัฒนาการด้านกีฬาสู่การมีอาชีพที่มั่งและมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ต่อไปในอนาคต

 

ข่าว/ภาพ : นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/ อ.หัสดิน เป็นนวล/ อ.มานิต กีรตินิตยา

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : ***

ภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”