วันนี้ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน

ในการนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทั้งสิ้น 251 คน


ข่าว/ภาพ :  สุกฤษฏิ์  สอนเพีย
WebEditor : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ลิงก์ https://photos.app.goo.gl/R1TY1o3XZybaqgh56

 

ภาพประกอบ

 

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา  2561  ตามนโยบายการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


       วันนี้(25 เมษายน 2561) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเล็ง พยุงแสนกุล รักษาการผอ.กลุ่มบริหารงานบุุคคล กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 191 คน คณะวิทยากร จากกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (นางเขมิกา ศิริวงษ์พานิช และนายศุภมิตร วัฒนานุสุทธิ์) โดยมีวัตุถประสงค์ 1) เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ นำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู 2) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 3) เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกระดับและ 4) ส่งผลให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สุงูขึ้น


       การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้ความสำคัญกับ "ระยะเวลา" ในการทำงานสั่งสมความชำนาญในระยะหนึ่ง เชื่อมโยงกับการอบรมพัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให้กับข้าราชการครู คนละ 10,000 บาท/คน/ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง โดยเป็นค่าลงทะเบียนหลักสูตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการอบรมพัฒนาตนเอง ในหลักสูตรที่ผ่าการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น


       จากนโยบายดังกล่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดประชุมโครงการดังกล่าว เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้ข้าราชการครูสามารถเลือกพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเรียนต่อไป
ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.มานิต กีรตินิตยา
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/ahBUSKkNQy32gXD53
ดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร : http://gg.gg/9znub

 
     

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

 

นายนิรัญ  ขุมทอง  นักประชาสัมพันธ์  สพป.บร.4  ดำเนินการตามขั้นตอนพิธีการในการประชุมปฏิบัติการฯ

 


นายเล็ง พยุงแสนกุล  รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรานงานโครงการ

 

คณะวิทยากร จากสพป.บุรีรัมย์ เขต 4/ นางเขมิกา ศิริวงษ์พานิช และนายศุภมิตร วัฒนานุสุทธิ์

 

 

 

วันนี้(27สิงหาคม 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการดำเนินการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวาระการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (O-NET) อย่างยั่งยืน และในโอกาสเดียวกัน สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ (ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ทุกคนร่วมกันมุทิตา) จำนวน 9 รายดังนี้

       1. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
       2. นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
       3. นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
       4. นายเผชิญ อินทะกนก ผอ.โรงเรียนบ้านสระกอไทร
       5. นายนุกูล เวศสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคูขาด
       6. นายภูษิต บุญอิ้ง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนค้อ
       7. นายสมพงษ์ อาจเดช ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเมือง
       8. นายวิรัช ปัญญาวานิชกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
       9. นายสุภณ ดีสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

 
 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : @สมภาร กุลสิงห์/ @จรัส พรดีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 แบะ สพม. เขต 32 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้ ผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)

วันนี้ (3 ตุลาคม 2559) นายลวด แก้วไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมพิมานพรหม ผู้ที่สอบผ่านตามลำดับที่กำหนด เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.บุรีรัมย์ เขต 32 จำนวน 123 คน ในจำนวนนี้มีผู้สละสิทธิ์ 2 คน และนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศเบื้องต้น ก่อนทำการเลือกโรงเรียน และส่งตัวไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่งละเขตต่อไป

ในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้อง AOC จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย

 
 

ข้อมูล: มานิต กีรตินิตยา/ หนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 04085/ ว 4408 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ภาพ : @Manit Keeratinittayar, @Mong Kon
ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_OEt0MFBuZWp1UzA

 

 

 

      วันที่ 3 กันยายน 2559 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 193 คน โดยมีนางสุธีรา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) สร้างเครือข่ายครูผู้นิเทศในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถขยายเครือข่าย ผลจากการอบรมพัฒนาไปสู่ข้าราชการครูในโรงเรียนให้ครบทุกคน และให้สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาจากผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ต่อไป

 

ข่าว : นิรัญ ขุมทอง นักประชาสมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่, @สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายชมรมครูไอซีที

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”