เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

ภูมิปัญญาช้างบ้านในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพนมดงรัก-เซเปียน
LOCAL WISDOM OF DOMESTIC ELEPHANTS IN PHANOM DONGREK-
XEPIAN CULTURAL ECOLOGY

 

cover_diserttation.jpg

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext)

 ด้านล่าง

ติดต่อผู้วิจัย

 Tag :  ภูมิปัญญาช้างบ้าน, ช้างบ้าน,ช้างเลี้ยง,ช้าง, พนมดงรัก,เซเปียน, ป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน,ไทย,สปป.ลาว,เกียดโง้ง,นิเวศวิทยาวัฒนธรรม, ช้างสุรินทร์, ช้างบุรีรัมย์, ช้างลาว,ช้างเขมร

[ภาคผนวกนำเสนอเพียงบางส่วนเนื่องจากไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่]

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (001-cover01.pdf)ปกนอก-ปกใน-ใบอนุมัติปริญญา74 Kb74
Download this file (002-abstract_thai.pdf)บทคัดย่อภาษาไทย54 Kb42
Download this file (003-abstract_eng.pdf)บทคัดย่อภาษาอ้ังกฤษ41 Kb38
Download this file (004-acknowledgement.pdf)กิตติกรรมประกาศ54 Kb60
Download this file (005-Content_table.pdf)สารบัญ126 Kb40
Download this file (006-Lesson_1_page_1-7.pdf)บทที่ 1 บทนำ (หน้า 1-17)206 Kb56
Download this file (008-Lesson_2_page_18-96.pdf)บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18-96)2341 Kb68
Download this file (009-Lesson_3_page_97-114.pdf)บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย(97-144)494 Kb55
Download this file (010-Lesson_4_page(01)_115-198.pdf)บทที่ 4 ภูมิปัญญาช้างบ้านในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพนมดงรัก(115-198)7047 Kb75
Download this file (011-Lesson_4_page(02)_199-312.pdf)บทที่ 4 ภูมิปัญญาช้างบ้านในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพนมดงรัก(199-312)9030 Kb72
Download this file (012-Lesson_5_page_313-428.pdf)บทที่ 5 ภูมิปัญญาช้างบ้านในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเซเปียน(313-428)5663 Kb71
Download this file (013-Lesson_6_page_429-458.pdf)บทที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบช้างบ้าน (429-458)384 Kb55
Download this file (014-Lesson_7_page_459-467.pdf)บทที่ 7 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาช้างบ้านฯ (459-467)122 Kb46
Download this file (015-Lesson_8_page_468-481.pdf)บทที่ 8 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล173 Kb50
Download this file (016-bibliography(Page482-500).pdf)บรรณานุกรม233 Kb84
Download this file (017-interview_thai_loa_kmar(503-509).doc)รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประเทศไทย,สปป.ลาว,กัมพูชา70 Kb134
Download this file (018-FocuaGroup(509-513).pdf)การสนทนากลุ่ม (Focus Group)980 Kb47
Download this file (019-questionnaire.doc)แบบสอบถาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)22 Kb35
Download this file (020-independent-30-item.doc)แบบสอบถาม ตัวแปรต้น (Independent)97 Kb49
Download this file (021-dependent-60-item.docx)แบบสอบถามตัวแปรตาม (Dependent)38 Kb35
Download this file (022-print out_Factor.pdf)การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ126 Kb43
Download this file (023-print out_regression.pdf)การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ44 Kb43
Download this file (024-print out_correiation.pdf)การวิเคราะห์สหสัมพันธ์24 Kb38
Download this file (026-biodata (page550).pdf)ประวัติผู้วิจัย49 Kb46
Download this file (3.jpg)หนังสือราชการ : ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล471 Kb26
Download this file (disserttation.gif)ฐานข้อมูลงานวิจัย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์70 Kb33
Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved