เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZEเรื่อง  :  แฟนเพจ  กระบวนการสร้างความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

ผู้วิจัย             ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนทุ่งวัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

ปีที่วิจัย           2556

  

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัย  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 รหัสวิชา 22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  2) เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างแฟนเพจ หน่วยที่ 6 รหัสวิชา 22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  3) เพื่อศึกษาความสามารถและทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ 4) เพื่อเสนอเชิงนโยบายในการนำเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2556  จำนวน 17 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 32203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 แผน ใช้สอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 4 สัปดาห์ ใช้เวลา 8 ชั่วโมง  2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง โดยมีตำแหน่งอ้างอิง http://www.facebook.com/aseanburiram4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 4) แบบประเมินการสร้างแฟนเพจ จำนวน 1 ฉบับ  5) แบบประเมินทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 6) กรอบแนวคิดในการสนทนากลุ่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)

 ผลการวิจัย ปรากฏว่า

1.  คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบหลังเรียน (Post-test) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.00
2.   ผลการประเมินการสร้างแฟนเพจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รหัสวิชา 32203 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีคะแนน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.75
3.   ผลการประเมินทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีคะแนน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.50
4.  ข้อเสนอเชิงนโยบายพบว่า ประกอบด้วย 3 นโยบายและ 16 มาตรการ นโยบายข้อที่ 1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายความเร็วสูง นโยบายข้อที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนโยบายข้อ
ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการนำ ICT มาประยุกต์ใช้สถานศึกษา ตามลำดับ

 


fanpage_avatar.jpg

 


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved