จันทร์, เมษายน 22, 2019
   
TEXT_SIZE

ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุดมทรัพย์ บ้านหนองทัพค่าย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ให้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมย์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะตัองมีการวางแผนการจัดการเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนจะต้องใช้บุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่งยิ่งฝ่ายวิชาการของโรงเรียน จะต้องจัดตารางเรียน วางแผนให้บุคลากรแต่ละคนว่าจะต้องทำกิจกรรมในส่วนในบ้าง เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ การแต่งกายของผู้กำกับ นักเรียน การเปิด-ปิดกอง การเรียนตามฐาน ซึ่งกระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

      หลายโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือไปตามกระแสของโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่ไหนมีค่ายลูกเสือสำเร็จรูป (สำเร็จรูป : ความสะดวกสบาย = ความคิดของผู้เขียน) ผู้บริหารและคณะครูก็จะนำน้ักเรียนไปเข้าค่ายที่นั่น  เนื่องจากสะดวกสบาย ลดภาระงานของครูและผู้บริหาร เพียงแต่มีเงินจ่ายค่ารายหัวให้กับเด็ก- พร้อมรถรับ-ส่ง ส่วนครูที่เป็นผู้กำกับไม่ต้องยุ่งยาก เพียงแค่รับส่งเด็ก ก็หมดภาระหน้าที่ เวลาที่เหลือ เน้นภาคบันเทิง (ภายในค่าย/นอกค่าย) ค่ายลูกเสือสำเร็จรูป เกิดตามกระแสของความสะดวก และเป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือประเภทต่าง ๆ  บริเวณไหนมีป่าที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำ มีไฟฟ้า สภาพบริษทแวดล้อมเหมาะสม นักธุรกิจและนายทุนก็จะจับจอง ถือสิทธิ์หรือขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำเป็นค่ายลูกเสือ และสะดวกต่อการเดินทางก็จะเกิดค่ายลูกเสือเพื่อการผจญภัยและเรียนรู้ นอกจากจากนี้หลายโรงเรียนได้นำนักเรียนไปเข้าค่ายที่ไกล ๆ ต่างจังหวัดก็จะได้ทั้งเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอีกด้วย ค่ายลูกเสือที่อยู่ใกล้บ้านเรา อาทิ ค่ายจิรนนท์ ค่ายไพรวิจิตรและค่ายศิรประภา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

     สวนป่าอุดมทรัพย์ บ้านกอก-หนองทัพค่าย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ของพรรณพืช ทั้งป่าบุ่งป่าทาม (Seasonal Flooded Forest)  และพรรณพืชป่าโคกเบญจพรรณ  ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นสวนป่าธรรมชาติ ริมฝั่งลำชี เริ่มตั้งแต่บ้านหนองแวง จนถึงบ้านดอนแก้ว ระยะทางโดยประมาณ 5 กิโลเมตร รอบ ๆ บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเกิดจาการเปลี่ยนแปลงของร่องน้ำลำชีเปลี่ยนทิศทางเดินของน้ำ ยังคงเห็นสภาพของหนอง ลำห้วยที่กลายเป็นเลิง หรือฮอม และบางส่วนเป็นกุด อาทิ หนองกะแยง หนองค่ายใหญ่ หนองค่ายน้อย และหนองไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากที่สูง รอบ ๆ บริเวณดังกล่าวมีความหลากหลายของพรรณพืชป่าเบญจพรรณ ป่าบุ่งป่าทาม ด้วยระยะทางริมฝั่งลำชี ไม่น้อยกว่า 5 กม. กว้างเฉลี่ย 150-200 เมตร และความผูกพันของชุมชนที่ต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่พึ่งความเชื่อของเจ้าป่าเจ้าเขาโดยเฉพาะเรื่อง การนับถือ "ผี" ที่มีความเชื่อว่านำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ใครทำผิดฮีต 12 คอง 14 ก็จะมีอันเป็นไป ศาลหลวงพ่ออุดมทรัพย์ จึงเป็นที่พึ่งคของชุมชน ที่นับถือผี ควบคู่ไปกับการน้ับถือศาสนาพุทธ และหลักการของกฏหมายบ้านเมืองคล้ายลัทธิเต๋า ครองใจ อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขและความพอเพียงภายใต้ของการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบทุนนิยมตะว้นตก ด้วยการผลิตการเกษตรเชิงเดี่ยว อาทิ การทำนาปี นาปรัง อ้อย ยาพารา เป็นต้น

      ธรณีวิทยาและวัตถุต้นกำเนิดพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นแอ่งกระทะหงาย (Broad Depression) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราช (Korat Plateau) ที่ราบสูงโคราชนี้เป็นแอ่งที่กว้างใหญ่และแสดงให้เห็นลักษณะของแอ่ง (Basin) ธรณีวิทยาส่วนใหญ่ของหินที่เป็นพื้นฐานโครงสร้างของดินและหินในบริเวณลำชี เป็นพวกหินทรายและหินดินดาน ซึ่งเกิดในยุคทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า Creataceous และ Tertiary ส่วนบนสุดจะอยู่ในยุค Quarternary deposits ลักษณะดิน 1) ที่ราบลุ่มปัจจุบัน (Recent Alluvial Plain) พบในบริเวณใกล้กับแม่น้ำมูล ลำชีลำห้วยต่าง ๆ ลักษณะที่สำคัญของพื้นที่จะประกอบด้วยคันดินธรรมชาติ แล้วลาดลงไปสู่ลุ่มตะกอนน้ำที่ถูกพัดพามาทับถมกันจะมีขนาดแตกต่างกัน ดินที่อยู่ใกล้ริมฝั่งจะมีลักษณะเนื้อดินค่อนข้างหยาบกว่าส่วนที่ราบต่ำลงไป ดินบริเวณนี้จะถูกน้ำท่วมและใช้เป็นพื้นที่ทำนา สำรวจพบร้อยละ 20 2) ที่ราบขั้นบันได (Low Terrace) เป็นส่วนที่ราบลุ่มต่ำพบต่อลงไปจากที่ราบลุ่มปัจจุบัน ลักษณะเนื้อดินจะเป็นทรายมากว่าตอนล่างเนื้อดินละเอียด พื้นที่ส่วนมากใช้ทำนา สำรวจพบร้อยละ 75 3) ที่ราบขั้นบันไดชั้นกลาง (Middle Terrace) ลักษณะของพื้นที่ราบชั้นนี้จะมีระดับสูงกว่าขั้นบันไดขั้นต่ำ ดินบนมักจะเป็นดินร่วมปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินด้านล่างมันจะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนใหญ่จะอยู่ตามชายทุ่งกุลาร้องไห้และบางส่วนของทุ่งหนองหนาว สำรวจพบร้อยละ 5 (ที่มา : สุวัฒน์  อุ่นทานนท์.  2554)

     ด้วยใจมุ่งมั่นของการที่จะดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือชั่วคราว ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ประยูร ศรีธรรมมา คนในพื้นที่ ที่มีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ร่วมสำรวจค่าย พร้อมทั้งวิทยากรลูกเสือที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์  ทำให้มีความมั่นใจได้ว่า ค่ายลูกเสือชั่วคราวแห่งนี้ คงจะได้เข้าไปเรียนรู้สัมผัส การจัดกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้องตามหลักการและหลักวิชาอย่างแท้จริง ...แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย   ร่วมมือที่จะเข้าค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ ค่ายแห่งนี้ ที่...อุดมด้วยทรัพย์....ทั้งระบบนิเวศ แหล่งน้ำ ป่าไม้ ที่สามารถสร้างค่ายชั่วคราว ฐานการเรียนรู้ และที่สำคัญ มีไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ อำเภอสตึกเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ โดยมีแม่น้ำมูลไหลผ่านแบ่งเขตแดน ระหว่าง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายย่อย ๆ อาทิ ลำชี กั้นเขตแดนระหว่างอ.สตึกและอ.จอมพระ/อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ลำตะโคงแบ่งเขตระหว่างอ.สตึก กับ อ.แคนดง บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบสูงลูกฟูกลอนคลื่นที่น้ำไหลลงสู่ลำห้วยต่าง ๆ ไปยังแม่น้ำสายหลัก...ค่ายลูกเสือแห่งใหม่นี้ ...คงจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมกันสร้างและพัฒนาให้ต่อไป...?


b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_satuk_01_img_8387xx.jpg


แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม จาก Facebook

ข้อมูล :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Share

ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved