จันทร์, เมษายน 22, 2019
   
TEXT_SIZE

จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี จุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรม สู่ AFC

วันนี้(14 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ดร.เซราะกราว... ได้ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ณ ช่องสายตะกู บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทยและช่องจุ๊บโกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตรและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย พลเอก ซอ ทาวี

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตรและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย พลเอก ซอ ทาวีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศ

ตั้งแต่อดีตช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เป็นช่องทางติดต่อการเดินทางไปมาระหว่างแนวเทือกเขาพนมดงรัก ในอดีตที่ผ่านมาที่ยังไม่มีระบบรัฐชาติ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายประดุจญาติมิตรครอบครัวเดียวกัน

จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด กับอำเภอบันเตียอำปึล รวม 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน การติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ใช้ช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เป็นช่องเขาธรรมชาติ และในวันที่ 14 กันยายน 2557 ได้มีการเปิดจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อความมั่นคงและด้านมนุษยธรรม โดยเปิดทำการสัปดาห์ 2 วันคือ วันศุกร์และวันเสาร์ โดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงตลอดมา

จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุดรมีชัย ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการยกระดับจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรม เป็นจุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวรมาเป็นลำดับ กล่าวคือ ในวันที่ 25 กันยายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวประชุมนอกสถานที่จังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องการค้าสายตะกู-จุ๊บโกกี และพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู-จุ๊บโกกี โดยจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยข้องกับจังหวัดอุดรมีชัย

จุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู-จุ๊บโกกี เปิดทำการสัปดาห์ละ 3 วันคือวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อทำงานและประเมินผลร่วมกัน ก่อนจะพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป

จุดผ่านแดนสายตะกู-จุ๊บโกกี ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยวและโลจิสตส์เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น

ระยะทางจากช่องสายตะกู ไปอำเภอบันเตียอำปึล ระยะทาง 30 กม. สภาพเป็นถนนราดยาง 20 กม. ลูกรัง 10 กม. จากอำเภอบันเตียอำปึลไป จ.อุดรมีชัย ระยะทาง 48 กม. (ถนนราดยาง) จาก จ.อุดรมีชัยไปจ.เสียมเรียบ ระยะทาง 130 กม. (ราดยาง) รวมระยะทางจากช่องสายตะกูไปจังหวัดเสียมเรียบ (นครวัด-นครธม) 193 กิโลเมตร

หมายเหตุ : บ้านสายโท 6 ใต้ ห่างจากด่าน 4 กม. และบ้านจุ๊บโกกี ห่างจากด่าน 5 กม.
การเดินทาง : เริ่มจากจังหว้ัดบุรีรัมย์ ไปอำเภอประโคนชัย (44กม.) -อำเภอบ้านกรวด (26 กม.) - นิคมสร้างตนเอง (3 กม.) -เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.กาบเชิง (5 กม.) และเลี้ยวขวาไปตำบลจันทบเพชร (6 กม.) ก็จะถึงด่าน จากด่านฝั่งไทย-เขมร

 

จุดแลกเปลี่ยนสินค้าห่างกันประมาณ 2 กม.
จุดเด่น : ด่านจุ๊บโกกี ทางนักธุรกิจเขมรได้สร้างบ่อนกาสิโน ใหญ่ที่สุดตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา (อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ร้อยละ 20)

ประเภทของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค ของป่า เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้ามือสอง ผลไม้ และสินค้าเบ็ดเตล็ด

หลังจากเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ในวันนี้ อนาคตจังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป

b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_5920.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_5934.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_6155.jpg

 

กำหนดการ

พิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร)
ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา (พลเอก ซอ ทาวี)

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.

ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
และจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เวลา 08.30 น.       - หัวหน้าส่วนราชการ/แขกผู้มีเกียรติ ทั้งสองฝ่ายเดินทางถึงบริเวณพิธี
                           
- พิธีกรแนะนำแขกผู้มีเกียรติ VIP ฝ่ายไทย และ ฝ่ายกัมพูชา

เวลา 09.00 น.      - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) เดินทางถึงบริเวณพิธี
                           - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย (พลเอก ซอ ทาวี) เดินทางถึงบริเวณพิธี
                           - ชมการแสดงจากฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 ชุด
                           - ชมการแสดงจากฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย จำนวน 2 ชุด
                           - พิธีกรเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำแท่นพิธีฝ่ายไทย  และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประจำแท่นพิธีฝ่ายกัมพูชา
                           - นายนภดล ไพฑูรย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ และ นางมึน เทียรี รองปลัด   จังหวัดอุดรมีชัย กล่าวรายงานการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี  ร่วมกัน  

         - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดจุดการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี

         - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ร่วมกันตัดริบบิ้น  ทำพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการ

   - ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองฝ่ายมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

   - คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางๆไปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกร่วมกันและเยี่ยมชมตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู  ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย

                           - จากนั้น ทั้งสองคณะเดินทางมาปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกร่วมกันและเยี่ยมชมตลาด  จุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปีล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เวลา 12.00 น.       - ทั้งสองคณะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและพูดคุยตามอัธยาศัยณ บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปีล จังหวัดอุดรมีชัย

                             - ทั้งสองคณะมอบของที่ระลึกให้แก่กัน
                             - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและคณะ เดินทางไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ ณ ชายแดนจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปีลจังหวัดอุดรมีชัย
                             - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ เดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย
                             - เสร็จสิ้นพิธีเปิด

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ผ้าหางกระรอกคู่ ผ้าซิ่นตีนแดง ชุดสุภาพ    

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_6009.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_6012.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_6059.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_6066.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_6121.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_Resource_bangruad_01x_IMG_5908.jpg

 

 

 

 
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

๑.ข้อมูลทั่วไป

 

ที่ตั้ง               -     ฝั่งไทย ช่องสายตะกู บ้านสายโท ๖ ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                     -      ฝั่งกัมพูชา ช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปีล จังหวัดอุดรมีชัย

ระยะทาง       -     จากช่องสายตะกู ไปอำเภอบันเตียอำปีล ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพถนนเป็น

                           ทางลาดยางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และเป็นทางลูกรังประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (สภาพผิวจราจรดี)
-    
จากอำเภอบันเตียอำปีล ไปจังหวัดอุดรมีชัย ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร เป็นทาลาดยาง

-       จากจังหวัดอุดรมีชัย ไปจังหวัดเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร เป็นทาง

 ลาดยาง

                     -      จากจังหวัดเสียมเรียบ ไปกรุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ ๓๒๘ กิโลเมตร

                     -       รวมระยะทางจากช่องสายตะกู ไปจังหวัดเสียมเรียบ (นครวัด นครธม) ราชอาณาจักร

                             กัมพูชาประมาณ ๑๙๓ กิโลเมตร

(บ้านสายโท ๖ ใต้ มีระยะทางห่างจากด่านฯ ๔ กิโลเมตร และบ้านจุ๊บโกกี มีระยะทางห่างจากด่านฯ ๕กิโลเมตร)

ประเภทสินค้า -       สินค้าอุปโภคบริโภค ของป่า เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้ามือสอง และสินค้าเบ็ดเตล็ด

 มูลค่าการค้า   -       ในปี ๒๕๕๕ ประมาณ ๑๕ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๘ ล้านบาท

 

๒. การดำเนินการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูของจังหวัดบุรีรัมย์

 

            - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ ๐๒๐๔.๓/๐๐๔๗๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งจังหวัดบุรีรัมย์ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการออกประกาศจังหวัดเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป และให้แจ้งผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

 

๓. การเตรียมการของจังหวัดบุรีรัมย์

 

            - จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ช่องสายตะกู ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และระดับจังหวัดเพื่อประชุมหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือร่วมกับฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

            - คณะกรรมการฯ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกู โดยให้อำเภอบ้านกรวดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

            - กำหนดแนวทาง/แผนงานในการพัฒนาพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และจะประเมินผลการดำเนินงานทุก ๖ เดือน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์ และความเหมาะสมในการขยายวันเปิดทำการค้าหรือเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตต่อไป

            ในห้วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูฯ โดยมีคณะทำงานฯ หารือร่วมกับคณะผู้บริหารฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในรายละเอียดการดำเนินงานทั้งโดยการประชุมและการตรวจพื้นที่ร่วมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

            - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย ลืออดุลย์) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย พลโท ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรมีชัย ทั้งสองฝ่ายได้หารือในแนวทางความร่วมมือในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี และเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ ๓๑

พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้กำหนดวันตรวจความเรียบร้อยของทั้งสองฝ่ายร่วมกันในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้กำหนดวันเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี ร่วมกันอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

            - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้แทนฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์นำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเฉลิมพล พลวัน) พร้อมด้วยคณะฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย (นายวาด ปารานิน) ได้ตรวจพื้นที่บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกีและช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้

            (๑) การเตรียมพื้นที่ตลาดช่องจุ๊บโกกีฝ่ายกัมพูชา ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและก่อสร้างถนนในบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกีให้เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผู้ค้าขายให้ทราบ พร้อมจะดำเนินการย้ายไปทำการค้าในพื้นที่ตลาดชั่วคราวตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

            สำหรับการเตรียมพื้นที่ตลาดช่องสายตะกูฝ่ายไทย ได้เตรียมติดตั้งประตูและราวกั้นแนวทางเดินรวมทั้งการวางระบบไฟฟ้า ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เช่นเดียวกัน

            ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการตรวจพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี ร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

            (๒) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกบัตรเพื่อตรวจตราการเข้า – ออกของบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยให้หารือกันในระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายร่วมกันอีกครั้ง ในรายละเอียดการกำหนดรูปแบบและวิธีการตรวจตราบุคคลเข้า – ออก ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเข้มงวดรัดกุม

            (๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำร่างพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี และนำมาหารือร่วมกันในรายละเอียดอีกครั้งในการตรวจพื้นที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (สำนักงานจังหวัดได้ดำเนินการจัดทำร่างพิธีเปิดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

            - จังหวัดได้เตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ดังนี้

           - การศึกษา/จัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการ

            - การสร้างอาคารตลาด จำนวน ๑๔๐ ห้อง การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

            - การสร้างห้องน้ำ จำนวน ๙ ห้อง การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

            - การก่อสร้างรั้วเสาคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งลวดหนาม การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

            - การก่อสร้างประตูและช่องทางเดิน การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

            - การวางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ทั้ง ๓ ตู้

โดยตู้คอนเทนเนอร์ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอม และด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง จำนวน ๒ ตู้ วางอยู่ตรงกลางถนนทางเดินเพื่อสะดวกในการตรวจตราการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล และสินค้าต่าง ๆ ส่วนตู้คอนเทนเนอร์อีก ๑ ตู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ปกครอง วางอยู่ในบริเวณพื้นที่ตลาด

            - การวางระบบไฟฟ้า สภาเทศบาลตำบลจันทบเพชรได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(หนึ่งล้านสองแสนบาท) เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าในพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองได้เข้าสำรวจพื้นที่และเตรียมการปักเสาไฟฟ้าแล้ว การดำเนินการ ๓๐ เปอร์เซ็นต์

๔. บทสรุป

 

            จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุดรมีชัย จัดพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ พลเอก ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี จะเปิดทำการค้าสัปดาห์ละ ๓ วัน คือ ในวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

 

ข้อมูล :  เอกสารประกอบพิธีเปิดจุดผ่อนปรนฯ  ของสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานอำนวยการ โทร./โทรสาร๐๔๔๖๖๖๕๖๓
            วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
         E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ภาพประกอบ :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ดาวน์โหลดภาพประกอบ :  Facebook ชมรมครู ICT สพป.บร.4

 

 

 

Share

ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved