อาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019
   
TEXT_SIZE

14 กรกฎาคม 2556 เลือกตั้งนายก อบต.บ้านจาน อ.พุทไธสง

เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานจัดการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ ซึ่งลาออก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คือ หมายเลข 1 นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ และหมายเลข 2 นายธนุพงษ์ เลไธสง หน่วย เลือกตั้ง จำนวน 13 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 5,523 คน มาใช้สิทธิ์ จำนวน 3,196 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87 บัตรดี จำนวน 3,021 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.53 บัตรเสีย จำนวน 120 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.75 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 55 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ผลการเลือกต้ังปรากฏว่า นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ ชนะการเลือกต้ังโดยได้คะแนน 2,482 คะแนน ส่วนนายธนุพงษ์ เลไธสง ได้คะแนน 539 คะแนน

000.JPG


001.JPG


002.jpg

003.jpg

DSC04419.JPG

DSC04417.JPG


DSC04422.JPG


DSC04414.JPG

DSC04420.JPG

DSC04425.JPG

DSC04426.JPG

DSC04428.JPG


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved