อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันนี้(28 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ตามนโยบายผอ.เขตพบ เพื่อนครู 

     ด้วยผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 มีนโยบายพบเพื่อนครู เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการ โดยกำหนการประชุมข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าประชุมพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้


       นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 41. วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์และอำเภอ 
บ้านใหม่ ไชยพจน์ ประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง

       2. วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอสตึก ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก
       3. วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 โรงเรียนในเขตอำเภอคูเมืองและอำเภอแคนดง ณ ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม


       ที่ประชุมได้มอบโล่/เกียรติบัตร โดยนายศักดา จันทร์ฝอย เป็นผู้มอบ

       1)  โครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2557
           โดยกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการของ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีส้วมถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์ HAS (Healthy Accessibility Safety) ผลการดำเนินการมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 2) โรงเรียนบ้านหนองแคน 3) โรงเรียนอนุบาลสตึก 4) โรงเรียนบ้าน หนองไผ่ 5) โรงเรียนบ้านหนองเชือก 6) โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 7) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 8) โรงเรียนบ้านเสม็ด 9) โรงเรียนวัดบ้านพลับ 10) โรงเรียนบ้านท่าม่วง และ 11) โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

       2)  โครงการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2557
            โดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการีศึกษา ในส่วนของโรงเรียนสังกัด อำเภอสตึก ที่ได้รับรางวัล ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 2) การเขียนเรียงความคัดลาย มือ ป.4-6 3) การคัดลายมือป.1-3/ป.4-6 4) การแต่งกลอนสุภาพ ม.1-3 5) การแข่งขันเขียน ตามคำบอก ป.1-3/ป.4-6 และ 6) การแข่งขันอ่านเรื่อง ป.1-3/ป.4-6/ม.1-3

             ในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก ชี้แจงแนวทางการดำเนินการใน ส่วนของ อำเภอสตึก ซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีเศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่โดดเด่น นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รองนายกอบจ.บุรีรัมย์ พบปะเพื่อนครู เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ให้ก้าวกระโดดไปสู่เมืองหลักในประเทศและอาเซียน โดยเฉพาะด้านกีฬา/หรือเป็นอับสปอร์ฺต์ซิตี้ (Sports City Hub) ของอาเซียน การก้าวกระโดดทำให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ในส่วนของอำเภอสตึก มีสนามบินพาณิชย์ที่รองรับเศรษฐกิจในอนาคต มีสนามแข่งเรือที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีสะพานแขวนแม่น้ำมูล ตรงท่าช้างเพื่อข้ามไปยังฝั่ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นำเสนอการดำเนินการตามโครงการ สนองพระพื่อัจฉริยภาพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางว้ัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อคัดเลือกครูที่ทุ่มเทเสียสละการทำงาน เพื่อเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู   

 

       จากนั้น นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ได้นำเสนอ ชี้แจง และมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการศึกษา ซึ่งเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

       1. การบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธ ยึดหลัก กรรมมุนาวัตตีโลโก (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) เน้นโรงเรียนศีล 5 ผู้บริหารต้องอยู่โรงเรียน
       2. การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ ยกระดับคะแนน ONET ป. 6 และ ม. 3 ใน 5 สาระหลักอย่างน้อยร้อยละ 3 
       3. ทุกโรงเรียน เป็นโรงเรียน วิถีพุทธ สู่การปฏิบัติ 29 ประการ มีกิจกรรมทางศาสนาที่มุ่งให้ครูนักเรียน ได้มีการฝึกฝนตามหลักพุทธศาสนา
       4. ทุกโรงเรียนมี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่การปฏิบัติ ครูต้องเป็นแบอย่างที่ดี ครูปลอดอบายมุข 
       5. โรงเรียน ขนาดเล็ก มีการสอนโดยทางไกล จาก ร.ร.ไกลกังวล สู่การปฏิบัติ เน้นการใช้สื่อที่หลากหลาย แก้ปัญหาขาดครู ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
       6. ครูจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา และอาจมีการสอนซ่อมเสริม ติวเข้ม ที่จะสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3


       นอกจากนั้นให้นำระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการสื่อสาร เช่น Website 
Facebook Line เป็นต้น มีการตั้ง Line กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มประธานกลุ่ม กลุ่มครู ตามกลุ่มสาระ หรือตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร แบ่งปันได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการตามแนวทาง B–CM–Model เพื่อเป้าหมายสูงสุด “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" รางวัลคนดีมีที่ยืน (ความดีความชอบ)/ทดสอบปัญหาธรรมะสำหรับผู้บริหารโรงเรียน/ทุกโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 100 % (หมู่บ้านศีล 5)/ครูต้องมีการพัฒนาตนเอง/ผู้บริหารต้องอยู่โรงเรียน

       ขอขอบคุณ นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ ผู้จัดการโรงเรียนทศพรวิทยา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่/เตรียมการและต้อนรับ ตลอดจนการให้บริการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในการให้บริการลงทะเบียนรับรายงานตัว และท้ายสุดของความร่วมมือ  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึก จำนวน 60 โรงและ 1 สาขา ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.../

 

 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8722.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8733.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8840.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8754.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8760.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8770.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8777.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8786x.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8789.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8796.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8798.jpg  นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8807.jpg นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รองนายกอบจ.บุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8811.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8859.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8860.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8696.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8846.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8849.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8865.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8868.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_007x_IMG_8876.jpg

 แบ่งปัน :  [ภาพกิจกรรม]
[ข่าวชมรมครูไอซีที] [ข่าวสพฐ.]   

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved