อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 จัดอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ

วันนี้(19 กรกฎาคม 2557)นายสมชัย สินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ณ เพลาเพลิน บูติครีสอร์ท แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมาโนช ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างสารเสพติดการพัฒนาทักษะชีวิตและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการสร้างเครือข่ายของครูแกนนำที่เข้ารับการอบรมและ ให้สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้


         ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในสังกัดสพป.บร.4
จำนวน 194 คน สังกัดโรงเรียนเ าขั้นพื้นฐานสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคสังคสารสนเทศบนฐานของความรู้ ได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา ทั้งการดำเนินชีวิตตามกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้ปกครองด้าน การศึกษา และสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพ ติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทึ่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาไปแล้วนั้น บางส่วนไม่สามารถ ปรับตัวได้ มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ สัมคม อารมณ์และสติปัญญา เกิดความขัดแย้งบกพร่องของชีวิต

        จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ"และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและ เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษของภัยยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีมาตรการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก กิจกรรมหลักคือ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2) มาตรการค้นหา จัดระบบการคัดกรอง จำแนกนักเรียน ออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า) กิจกรรมหลักคือ โรงเรียนสีขาว 3) มาตรการรักษา จัดระบบดูแลกลุ่มเสพ สู่การบำบัดรักษา ตามระบบการสมัครใจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัด และการค่ายการเปลี่ยนพฤติกรรม 4) สถานศึกษาจัดให้มีนักเรียนแกนนำช่วยเหลือเฝ้าระวัง กิจกรรมหลักคือ โครงการ 1 ตำรวจ 1 สถานศึกษามาตรการเฝ้าระวังจัดกิจกรรมจัดให้มีการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ในสัดส่วน 1 :5 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดำเนินการกิจกรรมและ 5) มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม

 

         ขอขอบคุณคณะวิทยากรแกนนำ วิทยากรผู้ช่วย คณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึุกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกท่าน  การอบรมในครั้งนี้มีคาดหวังว่า บุคลากรที่ผ่านการอบรมครูแกนนำตามหลักสูตร จะได้นำความรู้มาสู่การปฏิบัติและขยายผลไปสู่ครูผู้สอนในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนต่อไป...?

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0205.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0034.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0145.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0148.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0151.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0185.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0225.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0244.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0249.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0250.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0257.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0272.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_0287.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_9392.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_9536.jpg

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ชมรมครูไอซีที|

แบ่งปัน  |ภาพกิจกรรมชุดที่ 1|  |ภาพกิจกรรมชุดที่ 2|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.มานิต กีรตินิตยา

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved