เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร. 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา " ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ งานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  จำนวน 118 แห่ง ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านคูขาด และโรงเรียนบ้านยางทะเล โดยมีคณะครูผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จำนวน 250 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)

นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 ประธานในพิธีเปิดอบรมพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โดยมีนายนุกูล  เวศสุวรรณ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านคูขาด  นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ และคณะครูโรงเรียนบ้านยางทะเล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ขั้นการตอนดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

การอบรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพออเพียงขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้เข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน โดยมีหน่วยงาน องค์กร ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551


จากการที่สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ก้าวพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสพป.บร.4 ได้กำหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงระดับ  จะต้องได้รับการพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) อย่างน้อย 6 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) กระจายไปทุกอำเภอ ๆ ละ 1 แห่งเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และขอขอบคุณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะนำเอาแนวคิด/หลักปรัชญาฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง MOU ที่สพป.บร.4 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้จัดทำไว้ต่อไป...?

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านคูขาด


12 กุมภาพันธ์  2557

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_img_0867.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0890.jpg
นายนุกูล เวศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด วิทยากร
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0903.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0923.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0915.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0926.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0949.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0961.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0964.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_0989.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1019.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1041.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1069.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1080.jpg

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านยางทะเล


13 กุมภาพันธ์  2557

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1139.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1115.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1125.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1160.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1198.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1202.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1205.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1207.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1208.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1222.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1268.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1272.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1276.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1285.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_003x_IMG_1298.jpg


แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  [โรงเรียนบ้านคูขาด]  [โรงเรียนบ้านยางทะเล]  

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/ศิริพงษ์  สิมสีดา/ชิษณุ  จิระออน


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved