อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการดำเนินการวินัยฯ

วันนี้(14 พฤษภาคม 2557) กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการดำเนินการวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จ้งหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดโดยนางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บร.4 จำนวน 195 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่และให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง การดำเนินการทางวินัยฯ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

     b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10320466_.jpgวิทยากรในการอบรมได้รับเกียรติจาก นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวินัย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. และการบรรยายพิเศษระเบียบ/กฏหมายที่่เกี่ยวข้อง โดย รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์  การอบรมตามโครงการดังกล่าว ทางกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระเบียบกฏหมาย การมีความรู้ความเข้าใจถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการประสบความสำเร็จ

      ศูนย์ให้คำปรึกษา กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4มีภารกิจตามกรอบงาน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย การเผยแพร่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ  2) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอยู่ในกรอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (และในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติเชิงบวก ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย และ4) เป็นที่พึ่งให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย รวมทั้งบุคคลทั่วไปและการมีส่วนร่วมในการสร้่างความยุติธรรมให้กับสังคม


       บุคลากรกลุ่มงานวินัยและนิติการ ประกอบด้วย 1) ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญพิเศษ 2) นายบุญชู จิตรส่งเสริม ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  รายละเอียดการติดต่อกลุ่มงาน เว็บไซต์ :http://www.lawbr4.org

ภาพประกอบกิจกรรม

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10371919_641448929267364_.jpg

 

 นางภานิชา รองผอ.สพป.บร.4 (รักษาราชกาแทน ผอ.สพป.บร.4) ประธานในพิธี

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10303779_641451572600433_.jpg

 

นายรณชิต บุตรภักดีธรรม วิทยากร

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10277582_641449049267352_.jpg

คณะผู้เข้ารับการอบรม (ผู้บริหารสถานศึกษา)

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10372195_641450009267256_.jpg

ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

 

 

แบ่งปัน :  ดาวโหลดภาพกิจกรรม จาก |FANPAGE ชมรมครูICT|| FANPAGE ลำตะโคงวันนี้||ข่าวสพฐ.|

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล :  เอกสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร.4
           เอกสารประกอบการอบรมฯ

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved