อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

วันนี้ (3 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.) นายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การการขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดยมีนายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวรายงาน

   การอบรมในครั้งนี้ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการใช้งานระบบb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2366.jpgสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-Office) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน สถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนงานระบบอิเล็คทรอนิกส์ในสำน้กงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ได้รับอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 ท่าน
        1) นายวิทยา  ศรีพันธุ์ชาติ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.มหาสารคามเขต 2
        2) นายณวัฒ  จันทเขต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.29
        3) นายวงศกร  สีลา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สุรินทร์เขต 2

โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้
        วันที่ 2 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอคูเมือง   จำนวน 49โรงเรียน
        วันที่ 3 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอสตึก 1-5  จำนวน 50 โรงเรียน
        วันที่ 4 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอแคนดง นาโพธิ์ และ สตึก 6 จำนวน 49 โรงเรียน
        วันที่ 5 กันยายน 2556  ผู้บริหารและ ครูที่เป็น Admin จากอำเภอพุทไธสง และบ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวน 44 โรงเรียน

       การอบรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบงานใหม่มาทดแทนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานและส่วนกลาง ระดับสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และระดับโรงเรียน โดยซึ่งระบบงานเดิมจะใช้เพื่อสืบค้นงานเท่านั้น ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการมาปฏิบัติราชการ ระบบการเบิกเงินสวัสดิการ ระบบออกใบรับรอง ระบบงานสารบรรณ ระบบพัสดุ ระบบการใช้ยานพาหนะ ระบบบัญชี โดยระบบงานสารบรรณเป็นหนึ่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะบังคับใช้และเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อสน้บสนุนให้สำน้กงานเขตฯ สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ประหยัดกระดาษวัสดุสำนักงาน บุคลากรและสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจของระบบงานดังกล่าว สามารถที่จะขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_dsc_0797.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2348.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_MG_2348x.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2413.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_img_2478.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2481.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2462.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_dsc_0689.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2485.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2379.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2435.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_img_2522.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2488.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_IMG_2421.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_004_img_2496.jpg


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster1/นิรัญ ขุมทอง ประชาสัมพันธ์

ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/คณะวิทยากร

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม |Facebook|


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved