อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

วันนี้(29 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียน โดยมีดร.รัตนาภรณ์ ไตรสร และนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการกล่าวรายงานของนายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
       2) เพื่อให้ครูผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมาฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย
และสามารถพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นในแต่ละข้อได้
       3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ประว้ติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นในแต่ละข้อ ให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบไหด้


       กลุ่มเป้าหมายในการอบรม เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนละ 2 คน (โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 คน) รวม 420 คน จำนวน 2 รุ่น โดยอบรมระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (29 ต.ค.57) ข้าราชการครู อ.สตึก อ.พุทไธสงและอ.บ้านใหม่ฯ รุ่นที่ 2 (30 ตุลาคม 2557) อ.แคนดง อ.คูเมือง และอ.นาโพธิ์


       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และสร้าง
จิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชาติ เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การตรวจ

สอบ และประเมินค่า ของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย นำตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตมาใช้ในการวิพากษ์เชิงจริยธรรม ในความเป็นชาติไทยที่มีพัฒนาการมายาวนาน อีกทั้งการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง เป็นประเด็นที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจ ในฐานะที่การศึกษา
เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคนในชาติ โดยเน้ันการศึกษาแก่ทุกภาคส่วน


       นอกจากนี้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)ได้มีนโยบายที่ชัดเจนให้ส่งเสริม
เด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาเทิดทูลพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบัน ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเป็นสาระเพิ่มเติมในภาคเรยีนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าทีพลเมือง เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสันติสุขในสังคมไทยต่อไป

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_8912.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_8913.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_8920.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_8926.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_8965.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_8967.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_9035.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_9044.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_9084.jpg

 

แบ่งปัน : [ภาพกิจกรรม] [ข่าวสพฐ.] [ข่าวชมรมครูไอซีที]  

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ติดตาม :Facebook ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4/มานิต กีรตินิตยา

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved