อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

กลุ่มโรงเรียนสตึก 2,5 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Primary Students Intensive English Camp 2014

วันนี้(17 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายภาษาวิชาการอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับนักเรียน (Primary Students Intensive English Camp 2014) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังโดยนายบรรจง พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5กล่าวรายงานโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะวิทยากร ในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 2, สตึก 5 ร่วมในพิธิเปิด โดยมีนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ จำนวน 200 คน จาก 17 โรง 1 สาขา จัดกิจกรรมกรรมระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2557 และในโอกาสเดียวกันนายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายฯ พบปะเพื่อนครูและนักเรียน พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

 

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ในแต่ละอำเภอดำเนินการจัดอบรม โดยคณะวิทยกรประจำศูนย์ฯ และทางเขตพื้นที่ฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนภายในสังกัด 20 กลุ่มจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยมีเป้าหมายจำนวนนักเรียน 3,400 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

    
       ใ
นส่วนของกลุ่มโรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก สปพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สถานที่อบรม หอประชุมโรงเรียนบ้านคูขาด จุดที่ 2 กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สถานที่อบรมหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง และจุดที่ 3 กลุ่มโรงเรียนสตึก 4 และกลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สถานที่อบรมหอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองแก โดยมีคณะวิทยากรแกนนำ ในทุกจุดหมุนเวียนกันในแต่ละวัน จุดละ 5 คน และวิทยากรผู้ช่วยในแต่ละจุดตามคำสั่งของกลุ่มโรงเรียน

       การอบรมตามโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการจัดกินกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนาตนเองไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21....?

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9506.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9545.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9604.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9610.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9688.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9538.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9514.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9628.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9646.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9540.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9716.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_IMG_9781.jpg
     


แบ่งปัน :  |วันที่ 1| |วันที่ 2| |วันที่ 3| |วันที่ 4| |วันที่ 5| |วันที่ 6| |วันที่ 7|

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :|ชมรมครู ไอซีที| |ข่าวสพฐ.|

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved