อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4)เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน"ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯกล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำเอาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่รับผิดชอบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 78 โรง จำนวน 166 คน ที่ผ่านสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่ (ยังไม่ได้รับรองระดับกระทรวง) และสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินคณะวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บร.4 และอาจารย์ศิริพงษ์ สิมสีดา ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส แก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ทรงชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวจนถึงระดับมาตรฐาน ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินการไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

       รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นภาคีเครือข่ายหลักในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตามรอยพระบุคลบาท ให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม พัฒนานิเทศและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯได้บรรลุผลต่อไป...?

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_8992.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9054.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9055.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9039.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9048.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9025.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9029.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9066.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9075.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9079.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9095.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9127.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9083.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9147.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_004x_IMG_9115.jpg

 

 

 

แบ่งปัน:  |ภาพกิจกรรม|  |Google+|

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :|ข่าวชมรมครู ICT|  |กลุ่มนิเทศติดตามฯ |ข่าวสพฐ.|

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

 ภาพ : อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved