อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และ ICT

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการ "การใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และ ICT" เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย One Tablet Per Child สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

      • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนในสังกัดอ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นาโพธิ์และอ.แคนดง
      • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนในสังกัดอ.สตึกและอ.คูเมือง
รวมคณะครูที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 220 คน 194 โรง

       • พิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจากนายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรในฝึกอบรมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คณะวิทยบูรณากรและเครือข่ายชมรมครูไอซีที โดยมี นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทกศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ต การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต เนื้อหาสาระของสื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต และกิจกรรมการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแท็บเล็ต ทุกโรงเรียนจะได้รับเอกสารคู่มือ แผ่นสื่อโปรแกรมเพื่อทำการคัดลอกและตั้งสื่อบนแท็บเล็ต และพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรม

       • โครงการวัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์ (Tablet One per Child) เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาลชุด ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยเริ่มต้นใช้ในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2555 จากปัญหาการดำเนินการทำให้เกิดปัญหาตามมา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2 พึ่งจะได้รับการจัดสรรแท็บเล็ต ในต้นปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางคณะ คสช. มีนโยบายยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากผลการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าไม่คุ้มค่าก้ับการลงทุน และจะมีการวางแผนเปลี่ยนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ/สมาร์ท คลาสรูม (Smart Classroom) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับลงทุนมากที่สุด

       • ระบบห้องเรียนอัจฉริยะจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับควบคุมระบบปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ จากนั้นให้การแสดงผลขึ้นบนหน้าจอสัมผัสอีบอร์ด (E-board) ที่มีลักษณะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ใช้แทนกระดานดำ โดยระบบนี้จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มานำเสนอแก่นักเรียน รวมถึงสามารถดึงข้อมูลบนหน้าจอแท็บเล็ตของนักเรียน ที่อยู่ในมือ ขึ้นมาแสดงผลบนอีบอร์ดได้ด้วย


       • ในปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาทุกแห่งได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้นักเรียนที่เลื่อนชั้นจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปยังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีกชุดใหม่ ส่วนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทาง คสช.ได้ทำการยกเลิกโครงการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเอาแนวคิด หลักการใช่คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ (Constructivism) สำหรับบุคลากร และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อการศึกษา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อทัดเทียมนานาประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาเพื่อคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป...

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7411.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8353.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7523.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7453.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7321.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7406.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7493.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7516.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8434.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7495.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8416.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8509.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8574.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8631.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8660.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7388.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_8718.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_img_7557.jpg

 

 

แบ่งปัน : |Facebook|   |Google+|

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.มนตรี ประเสริฐ/ อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/
        อ.ทานิน จันทะขาล/อ.สิทธิพร ธรรมรักษา/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา

 

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved