อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557

วันนี้(27 มิถุนายน 2557) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (O-BEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์บริการการศึกษา (One Stop Service) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมงคล ฤทธิรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานและรับผิดชอบโครงการ

การดำเนินการประกวดผลงานนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 เพื่อทำการคัดเลือกบุคลากรที่ส่งผลงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จ้ังหวัดสกลนคร ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและตระหนักถึงคุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่ทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี


รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประกวดฯ มีดังนี้
ประเภทครูผู้สอน

1. นางคำเพียร นามอาษา โรงเรียนบ้านคูขาด ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. นางสุภาพ กันยายน โรงเรียนบ้านละกอ ระดับปฐมวัย ด้านวิชาการ
3. นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบ้านละกอ กลุ่มสังคมศึกษาฯ (ประถมศึกษา) ด้านวิชาการ
4. นางจิณห์จุฑา สุวรรณะ โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระสังคมฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
5. นางสาวฉวัณญา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองการะโก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มสาระศิลปะ ด้านวิชาการ
7. นางกิตติมา โพธิ์ราม โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน กลุ่มสาระศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประเภทผู้บริหาร
1. นางจรรยา กีรตินิตยา โรงเรียนบ้านเสม็ด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. นายเปรียญ พรมไธสง โรงเรียนบ้านหนองการะโก ด้านบริหารจัดการ
3. นางเพลินจิตร นัดกล้า โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ด้านวิชาการ
คณะกรรมการประเมิน
1. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. นายมงคล ฤทธิรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
3. ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
4. นางชนาพร ประบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณกรรมการดำเนินการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมนำเสนอ ที่ได้จัดเตรียมเอกสารและนิทรรศการในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และนำเสนอระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7614.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7656.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7658.jpg 
 นายมงคล ฤทธิรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานและรับผิดชอบโครงการ  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7670.jpg  นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7687.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7692.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7701.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7709.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7717.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7730.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7744.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7757.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7759.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7763.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7805.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7801.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7815.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7823.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_01_001x_IMG_7830.jpg

แบ่งปัน : ภาพกิจกรรม

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ภาพ : อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.มานิต กีรตินิตยา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved