อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 ประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันนี้(21 พฤษภาคม 2557) นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) เป็นประธานในพิธี ประชุมสัมมนาโครงการเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ณ ห้องประชุมเพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ (Play La Ploen Boutique Resort and Adventure Camp) อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

       ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ สำนักงานเขตพื้นที่ ผอ.กลุ่มงานในสังกัดเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ครูผู้สอน (คณะทำงาน) จำนวน 230 คน โดยมีนายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

       การประชุมสัมมนาเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้มีความรู้ัความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) 2 ) เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจกระบวนการนิเทศ โดยใช้สัมฤทธิผลการสอบระเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) และ 3) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2556 

      b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4431.jpg การประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่ ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศัยภาพ คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย 1) นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  2) ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 3) ดร.จำปา จันทะสอน ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4) นายสุนทร ไชยสุริยวิรัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดสุคนธารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ 5) นายไพบูลย์ รอดโฉม ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีราษฏร์บำรุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

       และในโอกาสเดียวกัน นางภานิชา อินทร์ช้าง ประธานในพิธีฯ ได้มอบโล่ และเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 และนักเรียนโรงเรียนอบุบาลสตึก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ที่ผ่านมา

       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปีการศึกษา 2558 ผลการสอบ PISA ของประเทศไทยต้องอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้๊สูงขึ้นครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติต่อไป ดังนั้นการอภิวัฒน์การเรียนรู้ (Learning of Revolution) จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพการศึกษาใหม่อีกรอบ ที่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน จุดเน้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อที่ขับเคลื่อนด้วยกันทั้งระบบ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

       การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้นำความรู้ ไปปรับปรุงแก้ไข วางแผนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยการร่วมมือในระดับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทุกเครือข่าย เพื่อร่วมกันอภิวัฒน์ การเรียนรู้ สู่มาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป

--------------------------------------------------------------
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.ถาวร พอสม/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/ศิริพงษ์ สิมสีดา 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  |FANPAGE|| Google+| |วีดิทัศน์| |ข่าวสพฐ.|

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4277.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4278.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4522.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4293.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4318.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4490.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4530.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4619.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_IMG_4396.jpg
Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved