อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำหรับครูปฐมวัย

วันนี้(12 พฤษภาคม 2557) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ โรงเรียวัดอีสาน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 มี 10 ร.ร.) (รุนที่ 2 มี 20 ร.ร.) (รุ่นที่ 3 มี 33 ร.ร.) โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 63 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 126 คน


       พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainers: LT) ซึ่งเป็นวิทยากรหลัก (Core Trainers) และผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Networks : LN) นางวริศรา มนูขจร ครูโรงเรียนวัดอีสาน นางสุภาพ กันยายน ครูโรงเรียนบ้านละกอ และนางคำเพียร นามอาษา ครูโรงเรียนบ้านคูขาด เป็นวิทยากรผู้ช่วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่สอนในระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน พิธีเปิด บรรยายพิเศษ
09.00-12.00 น. อบรมปฏิบัติการเรื่องเสียง
13.00-16.00 น. อบรมปฏิบัติการเรื่องแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์


           มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และบริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด ได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนี จากโครงการ“Haus der Kleinen Forscher” (หรือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจำนวนมากในเวลาอันสั้นและสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วยนับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

          ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการคือเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 3-6 ปี)โดยเด็กจะได้รับการฝึกฝนและสร้างทักษะด้านการสังเกตและเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างง่าย ๆตลอดจนการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ซึ่งโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนช่วยทำให้เด็กมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับทุกคนในสังคม ตลอดจนช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

            การอบรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สังกัดสพป.บุรีมย์ เขต4 สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรสำหรับวงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป


            ขอขอบคุณนางมานิตย์ แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอีสานและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการอบรมในครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_10373851_393458814125444_.jpg

ประธานในพิธี นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผอ.สพป.บร.4

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_10363618_393458870792105_.jpg

ผอ.มานิตย์ แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอีสาน กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและศน.พนม ศรีนอก
ศน.สพป.บร.4 พบปะเพื่อนครู
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_1897764_393459694125356_.jpg
างเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ วิทยากรท้องถิ่น (Local Trainers: LT)/วิทยากรหลัก (Core Trainers)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10322456_393459660792026_.jpg
นางคำเพียร นามอาษา ครูโรงเรียนบ้านคูขาด Local Networks 
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_10372051_393459484125377_.jpg
อ.วริศรา มนูขจร ครูโรงเรียนวัดอีสาน Local Networks

 

ข่าว/ภาพ : วริศรา มนูญขจร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4

แบ่งปัน :  Facebook ชมรมครู ICT
คอมพิวเตอร์กราฟิก :  Webmaster

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved