อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 20 เมษายน 2557 (รวม 20 วัน) ณ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนบ้านคูขาด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายปิยเชษฐ์ จันภักดีรองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายพนม ศรีนอก ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับความอนุเคระห์ ความร่วมมือจากนายนุกล เวศสุวรรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านคูขาดและคณะครู นักการฯ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำของชุมชน วิทยากรหลักในการฝึกอบรม เป็นคณะวิทยากรในโครงการ ศูนย์ PEER Center คือ อาจารย์นภาพร บราวเวลล์  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคูขาด และอ.นัฐพงษ์ จำปาชุม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส ครูเครือข่ายในโครงการ จำนวน 10 ท่าน และคณะวิทยากรผู้ช่วย


      การจัดกิจรรมค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย เป้าหมายนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน (เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก จำนวน 8 โรง ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ)

      กระบวนการจัดกิจกรรม กำหนดการการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนบ้านคูขาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1-3 นักเรียนไป-กลับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนต้องพักค้างคืน ใน 3 วันสุดท้าย ดังนี้

  
   b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_03_img_2853.jpgสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557
        
  สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557       
  สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2557
  สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน 2557


      งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิกจรรมเข้าค่ายฯ ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้กำหนดแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ร่วมกับวิทยากรแกนนำโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดค่ายนักเรียนเป้าหมายไม่ต่ำกว่าเขตละ 100 คน ระยะเวลาดำเนินการ 4 สัปดาห์ (20 วัน) ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2557

      เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนงาน โครงการและกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้มีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นตามเป้า หมายที่กำหนดไว้ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม Fanpage ICTBR4

ข้อมูล : พนม ศรีนอก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster ชมรมครู ICT สพป.บร.4
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครู ICT สพป.บร.4

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved