อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

คุรุสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้(วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และสมาคมสมาพันธ์ครูจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาล จ.บุรีรัมย์ ในประเด็นเรื่อง "การกระจายอำนาจคุรุสภาสู่จังหวัด" โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกระจายอำนาจคุรุสภาสู่จังหวัด 2) เพื่อสร้างความตระหนัก และสำนึกในอุดมการณ์ขององค์กรวิชาชีพครูและสังคม และ 3) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก   พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน

       งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกคน ได้รับความรู้ในเรืองการกระจายอำนาจคุรุสภาสู่จังหวัด สามารถนำไป ประยุกต์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ให้ เกิดขึ้นระหว่างผู้นำองค์กรครู ซึ่งจะเป็นฐานนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขององค์กรครูในอนาคต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพให้ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขอขอบคุณ สมาคมสมาพันธ์ครูจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินการประสานทุกเขตพื้นที่ ขอขอบคุณ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้

คณะวิทยากรร่วมประชุมสัมมนา

1. ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา

2. นายประวิทย์ บึงใสย์ เลขาธิการ สคค./ประธานฯ

3. นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.ศรีสะเกษ

4. นายสนอง ทาหอม ที่ปรึกษาชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

5. นายสุนทร ประเสริฐรัตน์ ผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการคุรุสภา จ.ร้อยเอ็ด

6. นายวัฒนา ไตรยผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการคุรุสภา(สายมัธยม) จ.นครพนม

7. นายกิตติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน กคศ. จ.อุบลราชธานี

8. นายออน กาจกระโทก ผู้แทนข้าราชการครู ใน กคศ. จ.นครราชสีมา

9. นายศิรภพ เพชรเกษ ผอ.โรงเรียนท่าเพนียดกุญชร จ.กาญจนบุรี

10. ดร.วิจิตร สัพโส จ.สกลนคร

ฯลฯ

ผู้ประสานงาน
-นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บร.1
-นายชนกฤต เปลี่ยนมา ผอ.โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บร.2
-นางจันทนา สุทธิสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป.บร.3
-นายหาญ แถวนาชุม ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บร.4

กำหนดการประชุมผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา จ.บุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาล จ.บุรีรัมย์

------------------------------------------------


08.00-09.00 น. - ลงทะเบียน / รับเอกสารรายงานตัว
09.00-10.00 น. - พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ โดย นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุรุสภา
10.00-10.20 น. - แนะนำผู้แทนข้าราชการครู/ผู้อำนำองค์กร โดยนายวฒิชัย โพธิ์ทอง เลขาธิการสมาพันธ์ครู จ.บุรีรัมย์
                         และ
นางจันทนา สุทธิสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
10.20-11.30 น. - ความเคลื่อนไหวการดำเนินการคุรุสภา โดย คณะกรรมการคุรุสภา
11.30-12.00 น. - บทบาทขององค์กรครูต่อการพัฒนาประเทศ โดยนายสนอง ทาหอม ที่ปรึกษาชมรมครูประชาบาล
                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00     - บทบาทขององค์กรวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ โดยนายประวิทย์ บึงไสย์ เลขาธิการสมาพันธ์ครู
                         แห่งประเทศไทย (สคท.)ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14.00-15.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่องจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย กรรมการคุรุสภา
15.00-16.00 น. - ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุม

 

ภาพประกอบการชุมสัมมนา

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_img_4003.jpg ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ประธานในพิธี
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_img_4031.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_img_4036.jpg
 นายประวิทย์ บึงใสย์ เลขาธิการ สคค./ประธานฯ พบปะเพื่อนครู จ.บุรีรัมย์  นายกิตติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน กคศ. พบปะเพื่อนครู จ.บุรีรัมย์
 นายสนอง ทาหอม ที่ปรึกษาชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_img_4178.jpg

 

 

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรมชมรมครู ICT สพป.บร.4|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/
ภาพ : มานิต กีรตินิตยา/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved