เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

สถิติจำนวนนักเรียน (รายละเอียด)


   ระดับชั้น     
จำนวนักเรียน

ครูจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับก่อนประถมศึกษา        
        
      
  
 
                                                          
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1                
 
         
          
นางประจวบ  ปิงกุล                                          
                                         
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2


นางประจวบ  ปิงกุล            

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1         นางสำเนียง  ศรีเจริญ

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/2นางกานดา  วิระกา

รวมระดับก่อนประถมศึกษา      
32
31ระดับประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1นางนวลฉวี  วงษ์สมบัติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2


นายสมาน  วงษ์สมบัติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1


นางธิติยา  ลาหนองแคน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2


นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


นางเสาวนีย์  แถวนาชุม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2


นายสมจิตร ประทานัง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1


นางเพชรัตน์  สายแสงจันทร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2


นางขนิษฐา  บริบูรณ์
นายประยูร  ศรีธรรมมา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1


นางสมาภรณ์  พลพา
นายวิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


นางปราณี  คำมี
นายประยูร  ยะปะตัง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1


นายประยูร  ยะปะตัง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


นางเลขา สมบัติทิพย์

รวมจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์

นายวรยุทธ์  สายแสงจันทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2นางสาวรักษ์สุดา  ทรัพย์มาก
นายถวิล  แสนเมืองแก้ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1นายสมชัย  เกาะกิ่ง
ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2นางสาวเมธิญา ยามดี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1นางวิมล  แต้มสีคราม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2นายทวี  ง้าวไข่น้ำ

รวมจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดShare

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved