เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

ข้อมูลสารสนเทศ (10 มิ.ย.)

1. หมู่บ้านในเขตบริการ

     1.1 บ้านทุ่งวัง               หมู่ที่  ๑   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.2 บ้านต่ำ                  หมูที่  ๓    ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.3 บ้านสมหวัง            หมู่ที่   ๘   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.4 บ้านตารัน              หมู่ที่  ๑๐   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.5 บ้านโคกอะโตด       หมู่ที่  ๑๑   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.6 บ้านหนองเกาะน้อย  หมู่ที่  ๑๒   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.7  บ้านม่วงหวาน        หมู่ที่  ๑๓   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     1.8  บ้านตุงเวียง           หมู่ที่ ๑๕   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

2. รหัสหนังสือราชการ

 
รหัสหนังสือราชการโรงเรียน ๐๔๐๘๕๐๖๕

3.  ที่ตั้ง

      3.1 ตั้งอยู่ในเขต อบต. หมู่ ๑ บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากหมู่บ้านทุ่งวัง ประมาณ ๕๐๐ เมตร  

ห่างจากบ้านม่วงหวานประมาณ ๓๐๐ เมตร ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
 
      3.2 ระยะทางจาก  โรงเรียน ถึง สพป.บุรีรัมย์  เขต ๔ ประมาณ ๖๔ ก.ม. 

      3.3 ที่ดินของโรงเรียนมี ๓ แปลง

            3.2.1 แปลงที่ ๑ จำนวน ๓๙ ไร่ ๕๙  ตรว. (ที่ตั้งโรงเรียน)

            3.3.2 แปลงที่ ๒ จำนวน ๘ ไร่ (ติดหนองระโยง) ที่ตั้งสถานีตำรวจชุมชน

            3.3.3 แปลงที่  ๓  จำนวน ๘ ไร่ ที่ตั้งโรงเรียนบ้านโคกอะโตด   

4. ลักษณะของโรงเรียน

     4.1 ที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5

     4.2 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ ๒  ของ สปจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๓๔
 
     4.3  โรงเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๒

     4.4  โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  

     4.5  โรงเรียนในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๔

     4.6  โรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปีการศึกษา  ๒๕๔๔

     4.7  โรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา  ๒๕๕๒
 
     4.8  โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

5.  อาคารเรียนอาคารประกอบ

     5.1  อาคารเรียน  จำนวน ๕ หลัง

     5.2  อาคารประกอบ

            5.2.1  โรงอาหาร     จำนวน    ๑  หลัง
      
            5.2.2  โรงฝึกงาน     จำนวน    ๑  หลัง

            5.2.3  หอประชุม      จำนวน    ๑  หลัง

            5.2.4  บ้านพักครู     จำนวน    ๗  หลัง

            5.2.5  ส้วม            จำนวน   ๓ หลัง  ๒๐ ที่


   5.3  สนามกีฬา

          5.3.1  สนามกีฬาฟุตบอล        จำนวน  1  สนาม

          5.3.2  สนามกีฬาวอลเลย์บอล  จำนวน  2 สนาม

          5.3.3  สนามกีฬาบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม

          5.3.4  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ  จำนวน  1  สนาม

          5.3.4  สนามกีฬาเปตอง  1      จำนวน 1 สนาม

5.4  แปลงเกษตร/สระน้ำ

         5.4.1  สระน้ำ  จำนวน  2 สระ

         5.4.2  พื้นที่ปลูกผัก/ไม้ผล  จำนวน 3 ไร่

         5.4.3  พื้นที่ทำนา  จำนวน  5 ไร่


ภาพประกอบShare

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved