อาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019
   
TEXT_SIZE

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น LAS

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS :  Local Assessment System)

วันนี้(5 มีนาคม 2557)  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  สำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาุบุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับท้องถิ่น (LAS :  Local Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดจำนวน 193 โรง และ 1 สาขา โดยมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด  20 กลุ่มฯ ดำเนินการประเมินคุณภาพฯ โดย มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้น ป.2,ป.5 และม.2  2) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับครูผู้สอน สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและเป็นไปตามหลักสูตร

แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพฯ ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ กลุ่มโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการประจำสนามสอบ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหัวหน้าสนามสอบ ครูวิชาการเป็นเลขานุการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน  ในส่วนของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มงานวัดผล ได้จัดทำและพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบเพื่อที่จะให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการต่อไป โดยกำหนดตารางสอบดังนี้

วันที่ 5 มีนาคม  2557

เวลา 08.30-11.30  น.  ฉบับที่ 1 (คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา)

เวลา 13.00-15.00 น.  ฉบับที่ 2(ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์)

การประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาท้ิองถิ่นนั้น ด้วยเจตนารมย์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการ เรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด  การประเมินระดับท้องถิ่นนั้นเป็นการประเมินในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของระดับการประเมิน (ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ)  ผลการประเมินด้งกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาว่า สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานได้มากน้อยเพียงใด ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงศักยภาพในสมรรถนะความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียนเองได้เป็นอย่างดี ว่าต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาในเรื่องใด และยังส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป


การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (รอบที่ 2)

วันนี้ (5 มีนาคม 2557) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (รอบที่ 2) ในวันที่ 5 มีนาคม  2557 โดยมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนจำนวน 20 กลุ่ม ดำเนินการ โดยการศึกษาแนวดำเนินการ คู่มือการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และป.6 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบทั้งสองระดับ ตามโปรแกรมที่กำหนด...

สำนัก งานเขตพื้นที่ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการตรวจสอบ (SCAN) แนวทางการดำเนินการตรวจสอบให้กับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ศูนย์ประสานงานการสอบในแต่ละจุด คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมิน ตามต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ  ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  บรรจุข้อสอบตามจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละสนามสอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ - ส่งแบบทดสอบ รับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมินเก็บ รักษาเครื่องมือประเมินและเอกสารประกอบการสอบเพื่อส่งมอบให้ศูนย์ประสานการ สอบระดับอำเภอต่อไป คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ Triple A นำส่งผลการสอบต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งด่วนกำหนดวาระแห่งชาติเรื่อง “เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี ” ได้กำหนดการคัดกรองพร้อมกันทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ ในวันที่  5  มีนาคม  2557  โดยการประเมินในระระดับเข้มข้น ในระดับชั้น ป.3 ป.6 เพื่อวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านรู้เรื่องแสะ สื่อสารได้ เพื่อเป็นพื้นฐานหรือทักษะเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ผลการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนในครั้งที่ 2 ทางสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับ ปรุงวางแผนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาต่อไป...?

ภาพกิจกรรมสนามสอบ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9499.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9482.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9485.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9487.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9504.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9506.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9511.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9516.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9518.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9570.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9572.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9576.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9585.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9587.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9591.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9616.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9628.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_IMG_9629.jpg


แบ่งปัน : 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา

Fanpage : |โรงเรียนบ้านทุ่งวัง| |ลำตะโคงวันนี้|

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved