ศุกร์, กรกฏาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x__1801048112_n.jpg

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการทดสอบไปประเมินพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตลอดจนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและประโยชน์ด้านอื่น ๆ

สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระดับศูนย์ประสานการสอบและระดับสนามสอบ จำนวน 20 ศูนย์  เพื่อที่จะให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใสและได้มาตรฐานเดียวกัน

        ในส่วนของโรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบดังนี้
       ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  จำนวนนักเรียน  คน (ครูประจำชั้น นางเสาวนีย์  แถวนาชุม) กรรมการคุมสอบ  นายขันทอง  ศาลางาม และนายวิรัตน์ ทับทิมหิน โรงเรียนบ้านหนองแวงชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  จำนวนนักเรียน คน  (ครูประจำชั้น นายสมจิตร์ ประทานัง)  กรรมการคุมสอบ  นางธนัดฐา สามสีและนาง   โรงเรียนบ้านหนองครก

สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT : National Tests) เป็นแนวทางหรืกลยุทธ์ของ สพฐ. เพื่อที่จะประกันคุณภาพของผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. โดยได้วางแผนดำเนินการเฉพาะนักเรียนชั้น ป.3 นั้น จะใช้แนวการประเมินเช่นเดียวกับการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA : Programme for International Student  Assessment ) โดยวัดสมรรถนะ 3 ด้ึุานคือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) อย่างไรก็ตามการจัดสอบชั้น ป.3 นั้น ถือว่าครูทุกคนในช่วงชั้นที่ 1 ควรจะมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกัน เพราะถ้านักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี/สูง ก็ถือว่าเป็นความพยายามของครูชั้น ป.1-2 ด้วย เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา  การทดสอบทางการศึกษา โดยเฉพาะการทดสอบ NT นั้นป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ อันนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้ อย่างแท้จริงต่อไป

     
     
     
     
     

 

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  

ภาพ :  Facebook โรงเรียนบ้านทุ่งวัง/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :   |ข่าวสพป.บร.4|

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved