อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ร.ร.บ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่  19-21 มีนาคม  2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวป่าอุดมทรัพย์ (ริมฝั่งลำชี) บ้านหนองทัพค่าย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์และค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผอ.พินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง (ผู้อำนวยการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) เป็นผู้อำนวยการค่าย คณะครูที่เป็นผู้กำกับจำนวน 12 ท่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 112 คน

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8275.jpgการจัดกิจกรรมในนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้นำเอาความรู้ทักษะทางวิชาการ ด้านลูกเสือมาใช้ในการเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิตของการเข้าค่ายร่วมกัน การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้  ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนเข้าค่ายพักแรม ภายในสถานศึกษา ที่พร้อมไปด้วย สถานที่ พื้นที่ของโรงเรียน 39 ไร่ 59 ตารางวา สามารถทำฐานการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จำนวน 6 ฐาน กิจกรรมการตั้งค่ายพักแรม สถานที่เล่น/ประกอบรอบกองไฟ ภาคกลางคืนมี ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำห้องส้วม และสถานที่ตั้งค่าย การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร

กิจกรรมการเล่นรอบกองไฟ ได้รับความอนะเคราะห์จากคณะวิทยากรลูกเสือ สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นำทีมโดย อ.ไพโรจน์ ภาษี (A.L.T.) โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ อ.ประหยัด นามวงษา (A.L.T.) โรงเรียนบ้านนาลาว อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา (W.B.) โรงเรียนบ้านกระุทุ่ม อ.สุพรรณี ภูแก้ว (A.L.T.C.) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ และอ.พจนพร ทิพย์เนตร (A.L.T.) โรงเรียนวัดสระจันทร์ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน เป็นกิจกรรมหนึ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกระบวนการจัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ยุวกาชาด สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกรมการรักษาดินแดน ในทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพ ที่มีในตนอย่างเต็มที่เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิต และอาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะ ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคล และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีความสุข เช่น กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้สึกรักและ เห็นคุณค่าในตนเอง กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียน

การอยู่ค่ายพักแรม เป็นหัวใจของลูกเสือ ลูกเสือทุกคนต่างก็มีโอกาสที่จะอยู่ค่ายพักแรม  เนื่องจากตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509  ข้อ 273-279 กำหนดไว้ว่า  ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปี หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย 1 คืนการเดินทางไกลและแรมคืน  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง  รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำเป็นต้องวางแผนนำลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ  ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ  ต่องานการอยู่ค่ายพักแรมและตามหน้าที่ของตนเอง  จึงจำเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ

การดำเนินการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยความร่วมมือของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้นำชุมชุม คณะวิทยากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนจะได้วางแผน ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องต่อไปและขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้...?

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_7655.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_7663.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_7737.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_7745.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_7796.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_7910.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8034.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8076.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8132.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8154.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8166.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8184.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8234.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8400.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_IMG_8473.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8498.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8726.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8946.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8708.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8741.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_004x_img_8932.jpg


แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์ 

ภาพ :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ทวี ง้าวไข่น้ำ/ลวย  เยวรัมย์/ทองคำ จารุวงศ์/พันธกานต์  กาดนอก

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved