อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

วันนี้(29 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ซึ่งปกติจัดในวันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของเดือนมิุถุนายน ในปีนี้ได้จัดกิจกร รมในเดืิอนพฤษภาคม สาเหตุเนื่องจากนักเรียนหาดอกไม้ยาก การไหว้ครูนั้น ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติมาเป็นทุกปี กิจกรรมการไหว้ครู เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออก ถึงความรัก เคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมนำความรู้มาสู่ศิษย์ ศิษย์ในฐานะผู้รับเอาความรู้ จึงพร้อมใจกันรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมาย เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข อยู่ในสังคมได้่อย่างมีความสุข

      พิธีการไหว้ครูนั้นถือเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เป็นแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจนั้น ผู้ที่เป็นครูนั้นเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมนำความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดความรู้ทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้สามารถบรรลุความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ การไหว้ครูนั้นนอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูแต่เบื้องต้น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ขั้นตอนพิธีไหว้ครู
09.00 น. - คณะครู- นักเรียน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
09.05 น. - พิธีกร (อ.บัณฑิต วงศาสนธิ์) แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนการไหว้ครู
09.30 น. - เริ่มพิธีไหว้ครู
            - ประธาน (ผอ.พินิจ เข็มทอง) เดินทางมายังที่ห้องประชุมพร้อมขึ้น บนเวที ให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อมกันทำความเคารพ
            - ประธานจุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย
            - ตัวแทนนักเรียน (เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ใหญ่รัมย์) กล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย นักเรียนกล่าวตาม
            - ตัวแทนนักเรียนนำสวดบทสวดไหว้ครู และ นักเรียนสวดพร้อมกัน

                   (ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา)

สวดทำนองสรภัญญะ
สวดพร้อมกัน ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์
ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ

(ผู้นาสวด) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง


            - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน
            - นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ นั่งลงพร้อมกัน
            - ประธานเจิมหนังสือที่แท่นที่เตรียมไว้ (ตัวแทนครูเชิญหนังสือ)
            - ตัวแทนนักเรียน สักการะคณะครู ด้วยพานดอกไม้ ธูป เทียน แล้วกลับไปนั่งที่เดิม
            - นักเรียนทุกชั้น ขึ้นกราบบูชาครูด้วยกรวยดอกไม้ เสียงเพลง “ พระคุณที่สาม”
            - ประธาน ให้โอวาท
            - เสร็จพิธีไหว้ครู (คณะกรรมการตรวจให้คะแนนพานไหว้ครู แต่ล่ะช่วงชั้น)
            - ประกาศผลการประกวดพาน/มอบรางวัล
            - ถ่ายรูปกันในแต่ละชั้น

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4908.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4912.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4915.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4918.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4929.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4954.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4958.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_4962.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_5008.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_5031.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_5092.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_5099.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_5101.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_img_5144.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_activitytw_01_001x_IMG_5185.jpg

 

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม FANPAGE
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : อ.ประยูร ยะปะตัง/นายพันธกานต์ กาดนอก (นักการฯ)
เด็กชายอิศรพงษ์ พลสุวรรณ (ม.2)

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved