เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZEกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 
Administration Group

Buriram Primary Educational Service Area Office 4


นายสุทิน  อุ่นทานนท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการนายสุทิน  อุ่นทานนท์
ผอ.กลุ่มอำนวยการนางอุทัย สินไธสง นักประชาสัมพันธ์

นายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์

น.ส.มาศสกุล สิงหวศิน นักจัดการงานทั่วไป

นางมาลี  กกไธสง นักจัดการงานทั่วไป
นางสุนทรี  งามสังข์ นักจัดการงานทั่วไป


นางอุทัย สินไธสง
นักประชาสัมพันธ์

นายนิรัญ ขุมทอง
นักประชาสัมพันธ์

น.ส.มาศสกุล สิงหวศิน
นักจัดการงานทั่วไป

นางมาลี  กกไธสง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสุนทรี  งามสังข์
นักจัดการงานทั่วไปนางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล เจ้าพนักงานธุรการ
นายประสงค์  สังขรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด ส.3
นายอุทัย ทุ่งกระโทก พนักงานพิมพ์ดีด ส.3
นายจันทร์ จอดนอก ช่างปูนชั้น 3
นายเชาวฤทธิ์ ดีวงศ์ ช่างปูนชั้น 2


นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประสงค์  สังขรัตน์
พนักงานพิมพ์ดีด ส.3

นายอุทัย ทุ่งกระโทก
พนักงานพิมพ์ดีด ส.3

นายจันทร์ จอดนอก
ช่างปูนชั้น 3


นายเชาวฤทธิ์ ดีวงศ์
ช่างปูนชั้น 2 

กำลังปรับปรุงข้อมูลออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  3/พฤษภาคม/2556


Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved