อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE


7.   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    

   

           มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          7.1  กำกับ  ดูแล  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

          7.2  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

          7.3  ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด

         7.4  ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด

         7.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved