อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE


4.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  


       เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุน   เพื่อการศึกษาที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกาส  พิการ  และมีความสามารถพิเศษ      อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        4.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    

        4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

        4.3  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

       4.4    ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

       4.5    ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น

       4.6    ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

       4.7    ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       4.8    ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.9    ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

4.10  ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

4.11  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.12  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.13  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย


Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved