เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


5.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา   เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน     เท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        5.1  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

        5.2  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

        5.3  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา

        5.4  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

        5.5  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา

        5.6  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        5.7  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

        5.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved