จันทร์, กันยายน 16, 2019
   
TEXT_SIZE


 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 


         เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา  เน้นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน  โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้  ความสามารถ   มีขวัญกำลังใจ  นำไปสู่การบริการ    ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนมีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        2.1  วางแผนอัตรากำลัง  กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

        2.2  สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา

       2.3  ดำเนินงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

       2.4  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

       2.5  ดำเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และการดำเนินคดีของรัฐ

      2.6  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

      2.7  จัดทำมาตรฐาน  คุณภาพงาน  กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต

      2.8  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในหน่วยงานทางการศึกษา  เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      2.9  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved