อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE


1.  กลุ่มอำนวยการ

          เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส   ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร   สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการ    ได้อย่างสะดวก  คล่องตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้    

        1.1  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต

        1.2  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

        1.3  ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ

        1.4  จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กรสำนักงาน

        1.5  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด

        1.6  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

        1.7  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

        1.8  ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ

        1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

     1.10  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต  สถานศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษา

     1.11  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved