เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

  Promotion
of Education Provision Group

Buriram Primary Educational Service Area Office 4นายมาโนช  ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายมาโนช  ติณนรเศรษฐ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางสาวสุพิตรา  จันทร์วัฒนาเดช นักวิชาการศึกษา


นางสาวธิดารัตน์  กาวไธสง นักวิชาการศึกษา


นางภนิดา  สังสีแก้ว นักจัดการงานทั่วไปนางสาวสุพิตรา  จันทร์วัฒนาเดช
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธิดารัตน์  กาวไธสง
นักวิชาการศึกษา
นางภนิดา  สังสีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปนางเข็มทอง  ทัศนา นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบานเย็น เดชโคบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการนางเข็มทอง  ทัศนา
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวบานเย็น เดชโคบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กำลังปรับปรุงข้อมูลออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  12/พฤศจิกายน/2556

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved