อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


Policy and Planing Group

Buriram Primary Educational Service Area Office 4

 

          นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน            
        นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
         
  นางปัณพร โมกไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       นางดุจดาว  ธำรงประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
นางปัณพร โมกไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางดุจดาว  ธำรงประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
  นางสาวณัฐนรี  สุวรรณดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       นางสาวอมรรัตน์  มะธิปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     นางสาวสินีนาฏ  วรรณทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ      
นางสาวณัฐนรี  สุวรรณดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวอมรรัตน์  มะธิปะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสินีนาฏ  วรรณทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
                       
                       

 

 

กำลังปรับปรุงข้อมูล

 

 

ออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  3/พฤษภาคม/2556

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved