อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

ภารกิจ


 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

            1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น

           2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    

           3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

           4.  กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในเขตพื้นที่การศึกษา

           5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

           6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

          9.  ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

        10.     ประสาน  ส่งเสริม  การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานด้านการศึกษา

        11.   ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา  

        12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายb_260_165_16777215_0___images_stories_DATA_BURIRAM4_DATA55_Map_blueidentity_brr4news.jpg-----------------------------------------------------------------------------------
แหล่งข้อมูล :  แผนกลยุทธ์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปีงบประมาณ 2555

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved