อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

 

ถ่ายกับพี่ชาย (อายุประมาณ 2 ปีครึ่ง)ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

เกิดวัน ที่  30  มิถุนายน  2506
สถานที่เกิด  บ้านเลขที่ 70/1 บ้านสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลสะแก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
Dr.Suwat Unthanon

ฺNo 70/1 Bansakae Moo1 Sakae Sub-District Satuk District Buriram Province
Address : 25 Moo 16, Phrachaburana Raod, Nikhom Sub-district, Buriram Province, 31150


ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระดับ ประถมศึกษา 

-ป.1-ป.7  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ระดับ มัธยมศึกษา

- มศ.1-มศ.5  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรีรัมย์ ปี 2525 รุ่นที่ 20 (โปรแกรมศิลป์-คำนวณ)

ระดับ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

     - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       (รุ่นที่ ED  14) ปี 2528 
KKU16  (ใช้เวลาศีกษา 3 ปี ครึ่ง)

ศึกษาต่อเพิ่มเติมตามความสนใจ

b_260_165_16777215_0___images_stories_WEBMASTER_suwat_suwatprofile_04.jpg    

    - ปี 2533  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ใช้เวลาศึกษา 3 ปี)
    - ปี 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ครึ่ง)
 
 
 
 
 
ะดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

b_260_165_16777215_0___images_stories_WEBMASTER_suwat_suwat_kku.jpg- ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ปี 2532-2534) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใช้เวลาศึกษา 3 ปี)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการประถมศึกษา ปี 2535 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU25)

ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)  (ใช้เวลาศึกษา 6 ปี) ปี 2548-2553
กลุ่มวิชาเอก : การศึกษาและจัดการภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุิรินทร์ ปี 2554 รุ่นที่ 2
Ph.D. (Regional Development Strategies) Major : 
Graduate School Surindra University Thailand 2011

 

ประวัติการรับราชการ

7 กันยายน  2529   ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์ (บรรจุครั้งแรก)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2532-2534
ปีการศึกษา  2535  ช่วยราชการ สปจ.บุรีรัมย์
ปี 2536  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
ปี 2540  อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
ปี 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์ (สาขาคอมพิวเตอร์)
ปี 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
ปี 2547 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
ปี 2547-2555 ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ปี พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

ผลงานดีเด่น

 • ครูภาษาไทยคุรุสภาดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 สปจ.บุรีรัมย์ ปี 2541
 • รางวัลครูผู้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ วันครู ปี 2542
 • รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2545
 • รางวัลบุคลากรต้นแบบ (ครูเกียรติยศ-Teacher Awards) สาขาคอมพิวเตอร์ (ชนะเลิศอันดับที่ 1 สปจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2545)
 • ราวัลบุคลากรต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง (Competencies) สพท.บร.4 ปี 2546
 • รางวัลคุรุสดุดี สายปฏิบัติการสอน ปี 2548 (คนแรก ของสพท.บร.4)
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา ประจำปี 2555
 • รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน (เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา) กค.2556
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับสพฐ. (ครูผู้สอน) ปี 2556
 • รางวัลเหรียญทองการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปี 2556 (ประเภท 2)
 • รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ระดับเขตพื้นที่/ระดับภูมิภาค

ภาระงานในหน้าที่

 • สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1-3
 • หัวหน้างานบริหารวิชาการ/ประชาสัมพันธ์
 • หัวหน้างานข้อสถิติข้อมูลสารสนเทศ
 • Webmaster โรงเรียนบ้านทุ่งวังb_260_165_16777215_0___images_stories_WEBMASTER_suwat_dscf8511.jpgงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย/สังคม

 • ผู้ก่อตั้งชมรมพัฒนาวิชาชีพครู ICT เครือข่ายคุรุสภา 572
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท มรภ.สุรินทร์
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี มรภ.สุรินทร์/มหาสารคาม
 • อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 • อาจารย์พิเศษเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 • กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ ....สาขา....
 • คณะทำงานพัฒนาครูในระบบ E-Training
 • คณะวิทยาบูรณาการ โครงการยกระดับคุณภาพตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
 • วิทยากรแกนนำด้าน Social Media ของ สพฐ.
 • คณะทำงานพัฒนาครูทั้งระบบด้วย UTQ
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือครู คศ.3 
 • Webmaster สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ผลงานทางวิชาการด้าน ICT/วิทยากรฝึกอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
 • การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS
 • การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ E-Training
 • การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาสำหรับผู้บริหาร

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปี 2535

ศษ.ม.(การประถมศึกษา)

การเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรียงสำหรับเด็กเริ่มเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการสอนตามปกติ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ปี 2553

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) - กลุ่มวิชาเอก การศึกษาและจัดการภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาช้างบ้านในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพนมดงรัก-เซเปียน  
LOCAL WISDOM DEMESTIC ELEPHANTS INPHANOMDONGREK-XEPIEN CULTURAL ECOLOGY

 ภาระงานด้าน ICT

- Webmaster ศูนย์บริการการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ 4
- Webmaster ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
- Webmaster ชมรมครูสตึก
- Webmaster กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
- Webmaster โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
- Webmaster สุวรรณภูมิ-อังกอร์ทมทัวร์ แอนด์ทราเวล
- Admin Fanpage ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
- Admin Fanpage โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 

 

 

 

 

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved